РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………… 4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ……... 8

1.1Теоретичний аналіз профілактики правопорушень серед підлітків……. 8

1.2 Аналіз досвіду роботи з профілактики правопорушень серед підлітків в Україні та за кордоном …………………………………………………………… 17

1.3 Характеристика нормативно-правової бази щодо профілактики правопорушень серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі……………………………………………………………………………… 24

Висновки до розділу 1………………………………………………………… 31

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ……. 33

2.1 Сутність та особливості соціально-педагогічної діяльності з профілактики правопорушень серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі……………………………………………………………………………… 33

2.2. Обґрунтування соціально-педагогічної технології з профілактики правопорушень серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі…………………………………………………………………………….... 41

2.3.Розробка комплексної програми соціально-педагогічної РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ діяльності з профілактики правопорушень серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі………………………………………………………………. 49

Висновки до розділу 2………………………………………………………… 54

РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ……………………………………………………………………….. 56

3.1 Загальні питання організації та проведення констатувального етапу експериментального дослідження……………………………………………….. 56

3.2 Впровадження програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики правопорушень серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі………………………………………………………………. 60

3.3 Аналіз результатів дослідження та проведення контрольного етапу дослідження………………………………………………………………………... 69

Висновки до розділу 3………………………………………………………….. 73

Висновки………………………………………………………………………. 74

Список використаНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….... 76

Додатки……………………………………………………………………….. 83

ВСТУП

Aктуальність теми дoслідженнязумoвленa нaявністю в Укрaїні склaдних пoлітичних та сoціaльнo-екoнoмічних прoцесів, які відбувaються в суспільстві, дeфoрмaція вихoвнoї функції сім’ї, зaнeпaд культурнo-освітніх зaклaдів в знaчній мірі знижують рівeнь фoрмувaння сприятливoгo РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ мoрaльнoгo сeрeдoвища для вихoвaння підлітків. Нeблaгoпoлучнe пoбутoвe oтoчeння, вaжкe мaтeріaльнe стaнoвищe сімeй впливaє нa пoгіршeння кримінoгeннoї ситуaції сeрeд мoлoді. Всe цe призвoдить дo збільшeння числa підлітків, чия пoвeдінкa вихoдить зa мeжі мoрaльних і прaвoвих нoрм. Структурa і динaмікa прaвoпoрушeнь, скoєних oстаннім чaсoм підліткaми, свідчить прo тe, щo прoфілaктичнa рoбoтa, щoдo пoпeрeджeння цих нeгaтивних явищ є нeдoстaтньo eфeктивнoю .Так у Законі України “ Про загальну середню освіту ” зазначається необхідність виховання в учнів почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина .

Зростаюча соціальна значимість проблеми профілактики молодіжної злочинності переконує в необхідності наукового обґрунтування РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ соціально-педагогічної діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності профілактики протиправної поведінки неповнолітніх, визначенню змісту, форм і методів запобігання правопорушень підлітків в діяльності соціального педагога у загальноосвітніх навчальних закладах.

Проблему профілактики правопорушень підлітків активно досліджували і досліджують зарубіжні та вітчизняні вчені.

Вагомий внесок у вивчення психолого-педагогічних аспектів важко виховуваності, попередження правопорушень серед неповнолітніх, зокрема, зробили видатні педагоги: П.П. Блонський, Я.А. Коменський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський, С.Т. Шацький [4; 29; 43; 63; 73].

Теоретико-методологічні засади цієї проблеми сформульовано у працях С.А. Бєлічевої, І.Д. Беха, Г.М. Міньковського, В.М.Оржеховської, Г.О. Пономаренко, О.П РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Тузова, [5; 6; 45; 54; 55] та ін.

Психолого-педагогічні засади цієї проблеми виокремили: М.О. Алемаскін, Г.Г. Бочкарьова, Л.М. Зюбін, П.Ф. Лєcгафт, І.О. Невський, С.Г. Немченко, [1; 7; 19; 36; 47; 48] та ін.

Філософські аспекти проблеми протиправної поведінки розкрито у працях С.Ф. Анісімова, А.П. Скрипника та ін.; правові – в роботах: Ю.М. Антоняна, К.Є. Ігошевої, М.В. Костецького, В.М. Кудрявцева, Г.М. Міньковського, [2; 23; 25; 24] та ін.; медичні: О.Є. Личко, О.І. Селецького, [37; 64].

Велике значення для розробки теоретичних основ профілактики протиправної поведінки мають фундаментальні дослідження загальних проблем виховання І.Д. Беха, М.Й. Боришевського, О.В. Киричука, [6; 8; 26] та ін.

Мета РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ дослідження– теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити технологію соціально-педагогічної діяльності з профілактики правопорушень серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі

Відповідно до мети визначено завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз сутності та особливості соціально-педагогічної діяльності з профілактики праворушень серед підлітків.

2. Дослідити досвід такої діяльності в Україні та закордоном.

3. Обґрунтувати технологію соціально-педагогічної діяльності з профілактики праворушень серед підлітків.

4. Розробити технологію роботи соціально-педагогічної діяльності з профілактики правопорушень серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі.

5. Експериментально перевірити створену програму соціально-педагогічної діяльності з профілактики правопорушень серед підлітків

Об’єктом дослідження –процес профілактики правопорушень серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі

Предмет дослідження – технологія соціально-педагогічної РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ діяльності з організації профілактики правопорушень підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що успішність соціально-педагогічної діяльності з профілактики правопорушень підлітків, забезпечується технологією спрямованою на попередження та зниження рівня правопорушень серед підлітків; передбачає послідовну реалізацію комплексної програми діяльності, яка сприятиме підвищенню рівня правового виховання, правової обізнаності, та мотивації до не вчинення правопорушень.

Методи дослідження. Для того щоб реалізувати поставлену мету та розкрити зазначені завдання, а також перевірити гіпотезу дослідження ми використовували такі методи:

1) теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення та систематизація наукових теоретичних положень – для визначення основних понять, що стосується соціально-педагогічної діяльності з профілактики правопорушень РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ та обґрунтування категоріального апарату дослідження; методи прогнозування і моделювання – для розробки програмисоціально-педагогічної діяльності з профілактики правопорушень серед підлітків;

2) емпіричні: методи збору емпіричного матеріалу з метою визначення рівня схильності до правопорушень; та соціально-педагогічний експеримент з метою перевірки висунутої гіпотези;

3) математичної статистики: методи первинної обробки і оцінювання експериментальних, результатів дослідження, та підтвердження гіпотези.

Практичне значення: створена програма соціально-педагогічної діяльності з профілактики правопорушень серед підлітків у загальноосвітньому закладі яка може бути використана соціальним педагогом, вчителями з метою активізації їх внутрішніх можливостей, переорієнтації їх життєвих настанов, а також студентами майбутніми соціальними педагогами під час практики в умовах загальноосвітнього навчального закладу з метою РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ проведення соціально-виховних заходів для підлітків.

Апробація дослідження. Дослідно - експериментальна робота проводилася впродовж 2013-2014 н. р. на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 Харківської міської ради Харківської області. На різних етапах експерименту було задіяно 52 учня навчального закладу.

Структура й обсяг дипломної роботи.Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку джерел ( 76 наіменувань), з 3 таблиць (на 2 сторінках), 3 рисунків (на 3 сторінках) , з 9 додатків (на 62 сторінках).Загальний обсяг роботи складає 145 сторінок, основний текст складає 75 сторінок.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


documentaalfqvx.html
documentaalfygf.html
documentaalgfqn.html
documentaalgnav.html
documentaalguld.html
Документ РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ